پس از پذیرش نهایی مقاله، لازم است تصویر فیش واریزی هزینه مربوطه را علاوه بر بارگذاری در سامانه ارسال مقالات، به پست الکترونیکی Conf.irndt@gmail.com نیز ارسال نمایید.


شماره حساب :
47000231798606

شماره شبا: IR640540106047000231798606
به نام انجمن بازرسی غیرمخرب ایران
بانک پارسیان